Načítavam...

Odmena advokáta

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (zmluvná odmena); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia o tarifnej odmene podľa § 9 až 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej iba „Vyhláška“). 

Zmluvná odmena sa môže určiť nasledovne (§ 2 ods. 2 Vyhlášky):
  • Hodinová odmena – podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci,
  • Paušálna odmena – môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas; za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,
  • Podielová odmena – sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci,
  • Tarifná odmena – môže sa dohodnúť inak, ako základnou sadzbou tarifnej odmeny podľa Vyhlášky.
Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.