Načítavam...

Trestné právo

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo a kvalifikované právne zastupovanie v oblasti trestného práva a to ako obvineným zo spáchania trestného činu, tak osobám poškodeným. Klientov zastupujeme v rámci celého prípravného konania pred orgánmi činnými v trestnom konaní, aj v rámci konania pred súdom

Služby našej advokátskej kancelárie v trestnoprávnej oblasti pozostávajú prevažne z:
  • komplexného právneho poradenstva v rámci trestného konania;
  • prípravy trestných oznámení, sťažností proti rozhodnutiam orgánov činných v trestnom konaní a súdov, prípravy návrhov obvinených a poškodených na vykonanie dôkazov v prípravnom konaní,
  • z vypracovania všetkých druhov písomných podaní v zmysle Trestného poriadku, ako napr. žiadostí o milosť, žiadostí o vydanie rozhodnutia o osvedčení a pod.;
  • z komplexnej prípravy obhajoby a z vyhľadávania, zaobstarávania a predkladania dôkazov, svedčiacich v prospech obvineného;
  • účasti a zastupovania obvinených na všetkých vyšetrovacích úkonoch v rámci prípravného konania a zastupovania obžalovaných vo všetkých štádiách súdneho konania;
  • zastupovania poškodených v prípravnom konaní v rámci uplatňovania ich procesných práv, nárokov na náhradu škody v adhéznom konaní, ako aj zastupovania poškodených pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi;
  • zastupovania poškodených v rámci uplatňovania ich nárokov na odškodňovanie osôb a obetí, poškodených násilnými trestnými činmi;
  • zastupovania poškodených v občianskoprávnom konaní o náhradu nemajetkovej ujmy, spôsobenej trestným činom;