Načítavam...

Správne právo

Naša advokátska kancelára poskytuje svojim klientom kvalifikované právne poradenstvo a právne zastupovanie vo verejnoprávnej oblasti správneho práva a v procese administratívnoprávnych vzťahov, vznikajúcich medzi správnymi orgánmi a fyzickými a právnickými osobami. Našich mandantov zastupujeme vo všetkých správnych konaniach, predovšetkým rámci priestupkových konaní, v celom procese katastrálneho konania, v konaniach pred daňovými a colnými úradmi a v konaní pred súdmi v oblasti správneho súdnictva

Právne služby našej advokátskej kancelárie v oblasti správneho práva pozostávajú najmä z:
  • vypracovania všetkých druhov podaní v zmysle ustanovení Správneho poriadku a Zákona o priestupkoch;
  • zastupovania priestupkovo obvinených a poškodených v rámci všetkých druhov konaní o priestupkoch, ako aj zastupovania pred správnymi orgánmi v konaní o správnych deliktoch;
  • špecializovaného právneho zastupovania v rámci prejednávania priestupkov zo strany orgánov policajného zboru, vrátane kvalifikovaného zastupovania v priestupkových konaniach na úseku priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle Cestného zákona;
  • z vyhľadávania, zabezpečovania a navrhovania dôkazov v rámci správneho konania podľa Správneho poriadku, nevynímajúc spoluprácu so znalcami a odborníkmi z rôznych odborov a odvetví;
  • účasti a zastupovania klientov na priestupkových pojednávaniach orgánov verejnej správy;
  • prípravy podnetov a zastupovania klientov pred prokuratúrou vo veciach nečinnosti a nesprávneho postupu orgánov verejnej správy;
  • právneho zastupovania klientov pred súdmi vo veciach správneho súdnictva (žaloby proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, konanie proti nečinnosti správnych orgánov a ochrana pred nezákonným zásahom správneho orgánu) a rovnako aj v konaniach o náhradu škody proti orgánom verejnej správy;