Načítavam...

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva, upravujúcej predovšetkým práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny, poskytuje naša advokátska kancelária kvalifikované právne poradenstvo v rámci rozvodových konaní, pri úprave práv a povinností k maloletým deťom, vo všetkých druhoch konaní týkajúcich sa výživného, ale aj pri výkone rozhodnutí vo veciach maloletých detí a v konaniach o zapretie otcovstva

Služby našej advokátskej kancelárie v rodinnoprávnej oblasti pozostávajú prevažne z:
  • komplexného právneho poradenstva v rodinnoprávnych vzťahoch;
  • zastupovania našich mandantov v rozvodových konaniach, príprave návrhov na rozvod manželstva a v komunikácii s orgánmi sociálnej kurately počas celého rozvodového konania;
  • právneho zastupovania a v príprave návrhov vo veciach vyživovacej povinnosti (určenie výživného, zvýšenie a zníženie rozsahu vyživovacej povinnosti, zrušenie výživného), ako aj zastupovania vo veciach efektívneho vymáhania bežného a zameškaného výživného v exekučnom konaní;
  • zastupovania klientov vo veciach úpravy práv k maloletým deťom a v konaniach o výchove a výžive maloletých detí;
  • právneho poradenstva v oblasti bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zastupovania klientov pred súdom pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva a jeho následnom vyporiadaní dohodou, prípadne cestou súdu;
  • zastupovania v konaní o osvojení podľa Zákona o rodine;
  • prípravy návrhov na výkon rozhodnutí o výchove maloletých detí vrátane zastupovania pred súdom v konaní o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí a s tým spojenej komunikácie s orgánmi sociálnej kurately a orgánmi policajného zboru;
  • právneho zastupovania v konaniach o určenie otcovstva, konaniach o prípustnosti zapretia otcovstva, ako aj v samotných konaniach o zapretie otcovstva;