Načítavam...

Pracovné právo

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov poskytuje naša advokátska kancelária široké právne poradenstvo zamestnávateľom a zamestnancom a to s cieľom náležitého uplatňovania ich práv v zmysle Zákonníka práce a to aj v prípade pracovnoprávnych sporov.

Právne služby našej advokátskej kancelárie v oblasti pracovného práva pozostávajú najmä z:
  • prípravy a právneho posúdenia dohôd a pracovných zmlúv, ako aj z vypracovania kompletnej pracovnoprávnej agendy zamestnávateľov, vrátane vnútropodnikových smerníc, pracovných poriadkov, mzdových poriadkov, organizačnej štruktúry, dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov a pod.;
  • vypracovania právnych podkladov a dokumentov v súvislosti s ukončením pracovného pomeru zamestnancov;
  • zastupovania zamestnávateľov a zamestnancov pred inšpektorátmi práce a to aj v rámci výkonu inšpekcie práce;
  • zastupovania klientov pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch;
  • právneho poradenstva v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia;
Pri poskytovaní kvalifikovaných právnych služieb v rámci pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia spolupracujeme s odborníkmi v oblasti účtovníctva, tvorby miezd a personalistiky a to za účelom zabezpečenia komplexného právneho poradenstva vo všetkých oblastiach pracovnoprávnych vzťahov.