Načítavam...

Občianske právo

V rámci problematiky občianskeho práva poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo klientom vo všetkých sférach občianskoprávnych vzťahov a v oblasti práva duševného vlastníctva. Našich mandantov zastupujeme v mimosúdnom riešení sporov, ako aj v súdnych sporových a nesporových konaniach a v dedičskom a exekučnom konaní

V oblasti záväzkového práva zabezpečujeme komplexnú zmluvnú agendu klientov a to vrátane scudzovacích kontraktov a prevodov vlastníckeho práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, zabezpečenia záväzkov, nájomných vzťahov a všetkých ostatných druhov zmlúv v zmysle Občianskeho zákonníka. Osobitne kladieme dôraz na sporovú agendu a problematiku náhrady škody, ako aj na efektívne zastupovanie klientov v rámci susedských sporov a pri vymáhaní pohľadávok

Právne služby našej advokátskej kancelárie v oblasti občianskeho práva pozostávajú najmä zo: 
 • zastupovania klientov v rámci súdneho a mimosúdneho konania a to všetkých druhoch občianskoprávnych sporových a nesporových konaní;
 • vymáhania pohľadávok vrátane prípravy žalôb, zastupovania pred súdmi a následne aj inicializácie a zastupovania v exekučnom konaní;
 • špecializovaného zastupovania mandantov v rámci všetkých druhov konaní o náhradu škody a v konaniach o vydanie bezdôvodného obohatenia;
 • širokého právneho poradenstva a právnej pomoci v oblasti mimosúdneho riešenia sporov;
 • prípravy a právneho posudzovania všetkých druhov zmlúv v zmysle Občianskeho zákonníka (darovacia zmluva, kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zmluva o dielo, nájomná zmluva, zmluva o pôžičke atď.);
 • vypracovania a právneho posúdenia zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vypracovanie zmlúv o vstavbe, nadstavbe bytových domov vrát. komplexného zastupovania v katastrálnom konaní, nevynímajúc spoluprácu s externými znalcami, architektmi a geodetmi;
 • právneho poradenstva v oblasti zabezpečenia záväzkov, zriadenia záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam;
 • zastupovania klientov v dedičskom konaní, vrátane sporov o určenie neplatnosti listiny o vydedení;
 • právneho poradenstva a kvalifikovaného zastupovania v oblasti susedských sporov a v rámci spotrebiteľských vzťahov;
 • právneho poradenstva a zastupovania v sporoch v oblasti ochrany vlastníckeho práva a ochrany osobnosti;
 • zastupovania v exekučnom konaní a z inicializácie exekučného konania;
 • komplexného zastupovania v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane problematiky ochranných známok a práv výkonných umelcov, zastupovanie v sporoch týkajúcich sa porušovania práv k ochranným známkam, autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva;
Pri vymáhaní pohľadávok a práv na základe exekučných titulov spolupracujeme s našim spolupracujúcim exekútorským úradom, ktorý na základe našej úzkej spolupráce dosahuje až 83 % percentnú úspešnosť vymoženia pohľadávok v prospech našich klientov. 

Je samozrejmosťou, že našich mandantov pravidelne a počas celého exekučného konania informujeme o stave vymáhania ich pohľadávok a o ďalšom navrhovanom postupe za účelom dosiahnutia úspechu pri vymáhaní peňažných a nepeňažných pohľadávok.