Načítavam...

Obchodné právo

V obchodnoprávnej oblasti poskytuje naša advokátska kancelária klientom komplexné právne poradenstvo a právne zastupovanie a to nie len v rámci práva obchodných spoločností, ale aj v obchodnoprávnych sporoch, v procese konkurzu a reštrukturalizácie spoločnosti a osobitne v rámci ochrany klientov proti nekalosúťažnému konaniu

Právne služby našej advokátskej kancelárie v oblasti obchodného práva pozostávajú najmä z:
  • zakladania všetkých druhov obchodných spoločností a z vykonávania zmien zapísaných údajov v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ako aj v príprave a vypracovaní všetkých dokumentov s tým súvisiacich;
  • zrušenia obchodných spoločností a družstva s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj zastupovania v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania, vrátane malého konkurzu fyzickej osoby (osobný bankrot);
  • prípravy a právneho posúdenia všetkých druhov obchodnoprávnych zmlúv a podaní v zmysle Obchodného zákonníka, vrátane zabezpečenia celej obchodnoprávnej agendy klienta;
  • vypracovania, posúdenia a vykonávania zmien spoločenských zmlúv, zakladateľských listín, stanov a ďalšej korporátnej agendy;
  • zabezpečenia prevodu obchodného podielu spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným; 
  • špecializovaného zastupovania právnických osôb v rámci ich efektívnej ochrany proti nekalosúťažnému konaniu zo strany iného súťažiteľa a vo všetkých súdnych a iných konaniach s tým spojených; - právneho poradenstva v oblasti cenných papierov;
  • komplexného právneho poradenstva v oblasti pohľadávok a ich vymáhania a inicializácia a zastupovanie v exekučnom konaní;
  • zastupovania klientov v rámci všetkých druhov obchodnoprávnych sporov;
  • obstarania výpisov z obchodných a živnostenských registrov v SR pre podnikateľské subjekty.